Vragen?

Waar kan ik met mijn verdriet heen?

Na de uitvaart begint voor de nabestaanden vaak de moeilijkste periode: het verwerken van het verlies. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier. Ook in deze moeilijke en emotionele periode zijn we er voor u.

Na de uitvaart staat de nazorgmedewerkster van CVU klaar om u te helpen als daar behoefte aan is. Dat kan direct maar ook langere tijd na de uitvaart. Neemt u gerust contact met haar op. U zult merken dat haar luisterend oor en kennis over rouwverwerking u zal helpen. Waar nodig en gewenst kan zij u verder in contact brengen met andere professionele hulpverlenende instanties.

Is het goed om kinderen bij de uitvaart te betrekken of juist niet?

U kent uw eigen kind natuurlijk het beste. CVU is van mening dat openheid heel goed is voor kinderen. Uiteraard kunt u daarmee gedoseerd omgaan. Onze uitvaartverzorger of nazorgmedewerkster kan u van advies zijn en de nodige ondersteuning bieden.

Mag ik bij het invoeren van de overledene in de crematieoven aanwezig zijn?

Bij de meeste crematoria is dit toegestaan. Geeft u deze wens wel van tevoren aan. Meestal is er wel een beperking aan het aantal mensen dat mee kan naar de ovenruimte in verband met de beschikbare ruimte en veiligheidsbepalingen.

Mag je ook zonder kist gecremeerd of begraven worden?

In de meeste crematoria is het mogelijk zonder kist gecremeerd te worden. Wel is het noodzakelijk de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. De overledene moet volledig zijn opgebaard in bijvoorbeeld een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen. Ook bij een begrafenis is een kist niet perse nodig. Ook hier moet de overledene in doeken of lijkwade zijn gewikkeld en wordt gebruik gemaakt van een opbaarplank om de overledene naar het graf te dragen. Vraag onze uitvaartverzorgers naar de mogelijkheden bij de diverse crematoria of begraafplaatsen bij u in de buurt over de exacte mogelijkheden en regels.

Wat gebeurt er als het graf wordt opgezegd?

Dan zal de begraafplaats het graf op termijn ruimen en opnieuw uitgeven. De stoffelijke resten gaan dan naar een verzamelgraf, tenzij u zelf tijdig aangeeft dat u deze bijvoorbeeld wilt laten herbegraven in een nieuw aan te kopen particulier graf of dat u deze wilt laten cremeren. Onze uitvaartverzorgers zijn u graag van dienst u te adviseren bij de verzorging van een eventuele herbegrafenis of crematie.

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

De begrafenis of crematie mag wettelijk in principe niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden en niet later dan uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden. De dag van overlijden telt dus niet mee in de termijnbepaling. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat uit geloofsovertuiging binnen 24 uur begraven moet worden of omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen en de uitvaart dus uitgesteld moet worden. Onze uitvaartverzorgers regelen voor u alle formaliteiten indien van de wettelijke termijn van de lijkbezorging afgeweken moet worden.

Zijn er regels voor de kleding van de overledene?

Bij voorkeur moet gebruik worden gemaakt van natuurlijke (biologisch afbreekbare) materialen. Synthetisch materiaal belemmert bij begraven een goed verteringsproces van het lichaam. Daarom bijvoorbeeld liever geen schoenen en panty’s. Een bril of sieraad hoeft niet afgedaan te worden. Sieraden en persoonlijke bezittingen kunt u voor het definitief sluiten van de kist zo gewenst retour krijgen.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is een belasting die nabestaanden betalen over de erfenis. De hoogte van de belasting hangt af van de familieverwantschap met de overledene: hoe dichterbij de verwantschap, hoe lager het tarief.

Zijn kosten van de uitvaart fiscaal aftrekbaar?

Sinds 1 januari 2009 is geen fiscale aftrek van uitvaartkosten voor de inkomstenbelasting meer mogelijk. De langstlevende echtgenoten en (fiscale) partners hebben geen aftrek meer voor de kosten van een begrafenis of crematie. Ook de kosten van de uitvaart van een kind zijn niet fiscaal aftrekbaar. Soms is wel nog aftrek voor de erfbelasting mogelijk.

Wanneer is een verklaring van erfrecht vereist?

Uit een verklaring van erfrecht blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn. Met een verklaring van erfrecht kan de notaris vaststellen aan wie de bank het saldo van de bankrekening van de overledene mag overmaken. De notaris moet daartoe eerst navraag doen bij het Centraal Testamentenregister en bij de Burgerlijke  Stand. Erfgenamen kunnen onderling één van hen een volmacht geven om het geld van de bankrekening af te halen en te verdelen.

Welke instanties krijgen automatisch bericht van het overlijden?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geïnformeerd: belastingdienst, hoogheemraadschap, Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW) en UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong).

Uiteraard is de gemeente zorgvuldig in haar verwerkingen. Toch kan het wel eens voorkomen dat iets niet goed verwerkt wordt. Houd u dus zelf ook in de gaten of alle instanties daadwerkelijk geïnformeerd zijn. U heeft daarbij uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u na enkele weken nog niets van de instanties gehoord heeft, neem dan zelf contact op.

Kijk ook naar onze checklist bij overlijden voor uitgebreide informatie. Mocht u ergens toch niet zelf uitkomen, neem dan contact op met onze nazorgmedewerkster. Zij helpt u kosteloos graag op verder.

Wat als er niemand is die de uitvaart wil of kan regelen?

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen feitelijk niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt dan in principe ook hoe de uitvaart zal verlopen. Als niet bekend is of er een begrafenis of crematie gewenst zou zijn, dan besluit de gemeente in de regel tot een begrafenis. Over het algemeen zal de uitvaart sober zijn en worden alleen de noodzakelijke uitvaartonderdelen verzorgd. Zo vindt er bijvoorbeeld geen officieel rouwbezoek, noch een uitvaartceremonie of een condoleance na afloop plaats.

De gemeente stelt altijd een onderzoek in naar de eventuele mogelijkheid om de kosten bij directe erfgenamen te verhalen. Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Als ik opdrachtgever word van de uitvaart, ben ik dan ook verantwoordelijk voor de financiële zaken m.b.t. de uitvaart en alle uitvaartzaken daarna?

De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart. Zo wordt de factuur van de uitvaart ook verstuurd naar de opdrachtgever die hiervoor de betalingsplichtige is. Maar denk ook aan zaken na de uitvaart als de asbestemming of grafrechten en de grafsteen. Daarvoor is de opdrachtgever ook de verantwoordelijke contactpersoon.

De overledene is al ergens voor de uitvaart verzekerd. Kan CVU Uitvaartzorg toch de uitvaart verzorgen?

Ja, ongeacht bij welke (uitvaart)verzekeraar u verzekerd bent, kunt u de uitvaart door ons laten verzorgen. Indien u een sommenverzekering heeft bent u (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; u wordt niet gekort op de uitkering. Is er sprake van een natura uitvaartverzekering (dan worden er diensten geleverd) dan wordt u in de meeste gevallen gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Neem, ook indien u elders een natura uitvaartverzekering heeft, gerust contact met ons op. Wij informeren u geheel vrijblijvend over de uitvaartmogelijkheden en dekking van uw polis indien u de uitvaart aan CVU toevertrouwt.

Hoe kan ik relatie worden van Stichting Vrienden van CVU Uitvaartzorg?

U kunt zich aanmelden als relatie door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen aan info@cvu.nl. U ontvangt dan het aanmeldingsformulier per post of digitaal.

Mag ik de overledene zelf verzorgen?

Ja, u mag zelf de overledene wassen en aankleden. U geeft aan wat u zelf graag wilt doen. Heeft u behoefte aan begeleiding, onze medewerkers helpen u op weg en assisteren op elk moment waar u dat wenst. Verzorgt u liever niet zelf en wilt u alleen maar bij het verzorgen aanwezig zijn, dan kan dat uiteraard ook.

Wijziging doorgeven?

Wilt u een wijziging van uw persoonlijke gegevens doorgeven aan CVU Uitvaartzorg?
Dat kan via: info@cvu.nl of via het contactformulier via deze website.

Hoe weet ik of ik genoeg verzekerd ben?

De kosten van een uitvaart zijn natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Moet het ingetogen zijn of juist uitbundig? Kiest u voor begraven of cremeren?
Dat zijn belangrijke factoren die de hoogte van de totale uitvaartkosten bepalen. De kosten voor een 'gemiddelde' uitvaart kunt u hier terugvinden.

Wilt u meer weten over de kosten van een uitvaart bij CVU, stuur ons dan een bericht of neem gratis contact met ons op: 0800 288 22 55.

Staat uw vraag er niet bij?

Neemt u dan gerust contact met ons op.

Via mail: info@cvu.nl of telefonisch: 0800 288 22 55 (gratis)